Adatkezelési Tájékoztató

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján a Napfivér-Holdnővér Bt. (Székhely: 1203 Budapest, Helsinki út 9., (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.mahasti.hu oldalon.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, oly módon, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

 I.             Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Képviselő: Szmolinka Eszter

Cégnév: Napfivér-Holdnővér Művészeti, Oktató és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely: 1203 Budapest, Helsinki út 9.

Cégjegyzékszám: 01-06-762733

Adószám: 218998-1-43

Telefonszám: 06-70-317-80-90

E-mail: mahasti@mahasti.hu

Weboldal: www.mahasti.hu

 

Hová fordulhatok adatvédelmi kérdésekben?

a)    a Szolgáltató oktatási helyszínén, személyesen (1094, Budapest Bokréta utca 12. FSZ.2.)

b)    e-mail keresztül ezen a címen: adatvedelem@mahasti.hu

c)    postai küldeményben az alábbi címen: 1203 Budapest, Helsinki út 9.

 

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

IT szolgáltatások nyújtása:

Szolgáltató a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) 

a) tárhelyszolgáltatás

Facebook, Inc. (USA - 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025)

a) Hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás,

GOOGLE LLC (USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy

a) Hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás,

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai, és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

II.             Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Hozzájárulás alapján végzett adatkezelés:

-        A Szolgáltató honlapján hozzájáruláson alapuló adatkezelést végzünk, ennek részleteiről a III. fejezet ad teljeskörű tájékozást.

-        A Hozzájárulásodnak minősül az is, hogy internetes honlapunk megtekintése során bejelölsz egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtasz végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben a hozzájárulásodat jelenti a személyes adataidnak tervezett kezeléséhez (ilyen lehet például a weboldal használatának folytatása is).

-        A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a III. fejezetben részletezettek alapján.

  

Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés:

A hastáncképzés során a beiratkozáskor kötelezően bekért adatok:

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Hastánc tanfolyamra regisztrált felhasználó

Név

érintettől származó

 Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történő törlési kérésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Telefon szám*

érintettől származó

a) Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

b) Kapcsolattartás a felhasználóval

 D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történő törlési kérésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

E-mail cím*

érintettől származó

a) Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

b) Kapcsolattartás a felhasználóval

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történő törlési kérésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Számlázási név és cím

érintettől származó

Szerződésből származó díjak számlázása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történő törlési kérésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat)

 

Hastánc oktatói tanfolyamra regisztrált felhasználó esetében a fentieken túl még:

Legmagasabb Iskolai végzettség

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történő törlési kérésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Szakirányú végzettségek

 

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Felhasználó által történő törlési kérésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés:

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók, ezek felsorolását az előző pontban láthatod a szerződéskötéssel és számlázással kapcsolatos adatkezelésbe illesztve.

 

III.             Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan és ez milyen hatással lehet Rád?

(látogatói adatkezelés a Szolgáltató honlapján és tájékoztatás a sütik (cookie) alkalmazásáról)

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

a)    Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

b)    Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.

c)    Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookie-kat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a)     analitika, követő cookie-k;

b)    munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet) tart;

c)    állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

 

A Szolgáltató honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:

Szolgáltatónk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

a)    az látogató által használt IP cím

b)    a böngésző típus

c)    a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)

d)    látogatás időpontja

e)    a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

f)     kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

 

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A Szolgáltató az alábbi fiókokkal kapcsolatosan harmadik személy által alkalmazott cookie-kat használ:

http://www.mahasti.hu/

https://www.facebook.com/mahasti10/

https://www.facebook.com/taneczhyvotabudapest/

https://www.facebook.com/szivvellelekkelstudio/

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookie-k alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookie-k használatát, a Szolgáltató letiltási cookie-t helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookie-kat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookie-k nélkül nem működik megfelelően.

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookie-k fajtáját, kezelését és törlését, látogasd meg a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhatsz:

https://developers.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google cookiek használatát a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatod le.

A cookie-kat általános jelleggel az alábbi linkeken is szabályozhatod és engedélyezheted: https://www.aboutads.info/choices,

http://www.networkadvertising.org/choices/,

https://www.youronlinechoices.eu.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

Google Chrome: https://support.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

IV.             Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.

b) Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Az adathordozhatósági kérelem ide kattintva tekinthető meg, és tölthető le.

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

Tájékoztatunk, hogy törlési kérelmek esetén a Szolgáltató. a jog- és igényérvényesítés, céljából kezelt, fent felsorolt adataidat minden módosítási lehetőséget kizárva – kivéve a helyesbítési kérelmed alapján történő módosítást - a polgári jogi általános 5 éves elévülési időn belül megőrzi a jog- és igényérvényesítés, illetve a csalások megelőzése, felderítése és hatékony kezelése céljából. Az adatok anonimizálása a jogos érdek megszűnését követően történik meg.

f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

g) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

h) Tiltakozási jog:

Amennyiben a adataidat a jövőben jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezelnénk, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem fogjuk tovább kezelni.

 

V.             Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

Mindenre kiterjedő szabályozással rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi oktatónkra és tanfolyamvezetőnkre kötelező és amelyet valamennyi kollégánk ismer és alkalmaz, erre rendszeresen oktatjuk, képezzük őket.

 

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat saját informatikai eszközeinken tároljuk, amelyhez jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá, a munkaállomásaink jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Szolgáltató valamennyi informatikai eszközén rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

 

Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési eljárásrendben rögzítettünk. Részletes szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

 

Fizikai adatbiztonság

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá.

 

VI.             Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

VII.             Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.mahasti.hu/content/adatvedelem-es-aszf weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

 

Kelt, Budapest, 2018. május 25.